Veřejné zakázky

Profil zadavatele „Obec Huslenky“ naleznete zde...
Dopřesnění technického řešení obnovy místní komunikace po provedení splaškové kanalizace
Zveřejněno: 3.5.2019 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1639889 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Řešený úsek místní komunikace začíná u č.p. 259 a pokračuje až k č.p. 775. Základní šířka komunikace v daném úseku je cca 4,35 m. Lokálně je šířka komunikace zúžena na 3,13 m. Ve směrových obloucích je zachováno stávající rozšíření komunikace, které respektuje místní poměry. Základní příčný skon vozovky bude jednostranný 2,5%. Je navržena stavební úprava vozovky, která spočívá v odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň zemní pláně a provedení nových konstrukčních vrstev. Součástí stavebních úprav komunikace je také napojení sjezdů k okolním nemovitostem. Komunikace bude odvodněna pomocí příkopových dílců uložených do betonového lože, které zaústí do nově vybudované vtokové jímky. V rámci obnovy místní komunikace bude vyměněno stávající potrubí dešťové kanalizace za nové plastové potrubí DN 300, tuhost SN12, v délce 47 m.

Zveřejněno od: 3.5.2019
Přihlášky do: 24.5.2019
Nabídky do: 24.5.2019 11:00
Související dokumenty:
Prodloužení splaškové kanalizace Huslenky, lokalita Bařiny
Zveřejněno: 25.3.2019 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 323173 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o vybudování prodloužení splaškové kanalizace, včetně jednoho kanalizačního odbočení v Huslenkách v lokalitě Bařiny pro novou výstavbu rodinných domů v této lokalitě. Napojení na stávající splaškovou kanalizaci bude provedeno ve stávající betonové revizní šachtě DN 1000 mm, ve které bude nad nástupnicí v šachtovém dně připraven otvor o průměru cca 300 mm a po připojení projektované stoky bude prostor okolo zaústění zatmelen sanační maltou. Prodloužení kanalizace (šachty Š1 až Š3) z materiálu PVC DN 250 mm v délce 70 m, včetně jednoho krátkého odbočení z PVC DN 150 mm v délce 2,5 m začíná ve zpevněné ploše (asfalt. komunikace) a dále vede v zatravnění, ukončena je revizní šachtou Š3.

Zveřejněno od: 25.3.2019
Přihlášky do: 8.4.2019
Nabídky do: 8.4.2019 11:00
Související dokumenty:
Pořízení zahradní a komunální techniky
Zveřejněno: 5.12.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: dodávky
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 895848 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka nového malotraktoru s výbavou, a to: rozmetadlo interního materiálu, radlice a zametače.

Zveřejněno od: 5.12.2018
Přihlášky do: 18.12.2018
Nabídky do: 18.12.2018 10:00
Související dokumenty:
Huslenky kanalizace Zbeličné
Zveřejněno: 1.8.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 2196202 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o liniovou stavbu, která zasáhne pozemky 15654/2 a 15651 v k.ú. Huslenky, které jsou v majetku obce Huslenky. Rozsah stavby je vymezen v situacích projektové dokumentace. Rovnoměrná zástavba je soustředěna převážně kolem dvou center občanské vybavenosti a to v prostoru odbočky státní silnice na Zděchov potom v místě odbočky do údolí Kychová a Černého údolí. V této části obce je zástavba soustředěna rovnoměrně. Stavba řeší návrh gravitační splaškové sítě v obci Huslenky II etapa. Koncepčně je navržen gravitační stokový. Navrhovaná stoková soustava navazuje na systém navržený v rámci první etapy. Stoka F–2-3 se napojuje na stoku F2. Stoka F-2-3 odvádí odpadní vody z lokality Zbeličný. Součástí splaškové kanalizace jsou i tzv. odbočení. Odbočení je část přípojky, která leží na pozemku, jehož povrch bude nutné upravit po stavbě dříve, než dojde k napojení obyvatel. Není možné vybudovat stoku, opravit povrchy a pak je opětovně opravovat po přípojkách. Stejně tak není možné s opravou čekat na vybudování přípojek. Odbočení je tedy část přípojky, která leží na veřejném pozemku a nebo je to část přípojky, která by byla pro vlastníka nemovitosti obtížně řešitelná například z technologických důvodů. Výhodná je také skutečnost, že po výstavbě již dochází pouze omezeně k zásahům do samotné stoky stavbou přípojek. Tyto zásahy jsou mnohdy provedeny neodborně a jsou zdrojem poruchy. V případě odbočení je přípojka napojena na odbočnou šachtu, kde to je i technicky jednodušší. Účelem užívání stavby je doprava splaškových vod, které budou následně vyčištěny, a díky tomu dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě.

Zveřejněno od: 1.8.2018
Přihlášky do: 15.8.2018
Nabídky do: 15.8.2018 11:00
Související dokumenty:
Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Huslenky
Zveřejněno: 5.6.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: služby
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 325 000 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Huslenky.

Zveřejněno od: 5.6.2018
Přihlášky do: 25.6.2018
Nabídky do: 25.6.2018 12:00
Související dokumenty:
Chodník podél silnice III/4874 v k.ú. Huslenky
Zveřejněno: 16.4.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Stav: vybráno
Orientační cena: 16 500 000 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Zadávací dokumentace je po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek k dispozici v elektronické podobě na profilu Zadavatele a v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: https://www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek v elektronickém nástroji KDV je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese.

Zveřejněno od: 16.4.2018
Přihlášky do: 10.5.2018
Nabídky do: 10.5.2018 09:00
Související dokumenty:
Kanalizační přípojka pro objekty č.p. 426 a č.p. 493 v obci Huslenky
Zveřejněno: 5.4.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 343 078,- Kč bez DPH

Popis zakázky:
Projekt řeší výstavbu kanalizační přípojky pro odvod odpadních vod se zaústěním do veřejné kanalizace v místě připojovací šachty. Trasa přípojky je navržena v živičné ploše mezi připojovanými objekty a nádražím ČD. V prostoru stavby se nachází podzemní vedení STL plynovodu, obecního vodovodu a dešťové kanalizace. Umístění vodovodu a dešťové kanalizace neumožňuje provést plánovanou kanalizační přípojku, proto bude nutná jejich přeložka. Výměnou dešťové kanalizace bude také vyřešen její současný havarijní stav.

Zveřejněno od: 5.4.2018
Přihlášky do: 23.4.2018
Nabídky do: 23.4.2018 11:00
Související dokumenty:
Rekonstrukce mostu přes Černý potok u č.p. 72 v obci Huslenky
Zveřejněno: 28.3.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 3 675 296 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Stavba řeší stavební úpravu stávající konstrukce mostu na stávajícím místě. Předmětem stavebních úprav na mostě je výměna stávající nevyhovující nosné konstrukce a celková sanace spodní stavby. Stávající most se nachází v k.ú. Huslenky a k.ú. Halenkov.

Zveřejněno od: 28.3.2018
Přihlášky do: 17.4.2018
Nabídky do: 17.4.2018 13:00
Související dokumenty:
ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení, knihovny a kanceláře ve 2.NP
Zveřejněno: 22.3.2018 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1 067 907 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Stavební práce v objektu se týkají pouze prostoru knihovny, kanceláře, úklidové komory a WC dívek ve 2. NP na úrovni +2,050 m. Budou zde provedeny nové keramické a dřevěné obklady stěn, olejový nátěr stěn, keramická dlažba, povlak PVC, vyspraveny omítky stěn a stropů, vyměněny vnitřní dveře, provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. V prostoru WC dívek bude zřízena hygienická kabina.

Zveřejněno od: 22.3.2018
Přihlášky do: 13.4.2018
Nabídky do: 13.4.2018 11:00
Související dokumenty:
Zdravotní středisko Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení
Zveřejněno: 15.11.2017 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 186 500 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Stavební práce se týkají pouze prostoru WC žen a WC personálu. Předsíň WC žen bude přebudována na sprchu pro personál. V dotčených prostorech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, nové keramické obklady, vyspraveny omítky, keramická dlažba, nové zařizovací předměty a dveře.

Zveřejněno od: 15.11.2017
Přihlášky do: 6.12.2017
Nabídky do: 6.12.2017 11:00
Související dokumenty:
ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení
Zveřejněno: 5.5.2017 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 697 463 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Stavební práce v objektu se týkají pouze prostoru stávající šatny kuchařek s WC a sprchou, přípravy zeleniny, předsíně a WC chlapců v 1.NP. Budou zde provedeny nové keramické obklady stěn, keramická dlažba, vyspraveny omítky stěn a stropů, vyměněny vnitřní dveře, provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.

Zveřejněno od: 5.5.2017
Přihlášky do: 17.5.2017
Nabídky do: 17.5.2017 11:00
Související dokumenty:
MŠ Údolí - nátěr střechy
Zveřejněno: 6.2.2017 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 121 320 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o provedení nátěru střechy budovy MŠ Údolí, Huslenky č.p. 401, 756 02 Huslenky.

Zveřejněno od: 6.2.2017
Přihlášky do: 24.2.2017
Nabídky do: 24.2.2017 10:00
Související dokumenty:
Autobusové zastávky v obci Huslenky - zpevněné plochy
Zveřejněno: 3.2.2017 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 138 112 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o provedení nových zpevněných ploch v místě stávajících autobusových zastávek v části obce Huslenky - Kychová. Stávající přístřešky budou demontovány a nahrazeny novými, budou provedeny nové základové patky a zpevněné plochy.

Zveřejněno od: 3.2.2017
Přihlášky do: 22.2.2017
Nabídky do: 22.2.2017 11:00
Související dokumenty:
Hřbitov v obci Huslenky – zpevněné plochy, veřejné osvětlení
Zveřejněno: 12.1.2017 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1 171 752 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch v areálu hřbitova a vybudování nové zpevněné plochy v přední části hřbitova, kde je naplánována výstavba urnových hrobů. Samotné hroby si budou budovat občané na vlastní náklady na připravení zatravněné ploše okolo nového chodníku. Součástí zakázky jsou i elektroinstalace.

Zveřejněno od: 12.1.2017
Přihlášky do: 26.1.2017
Nabídky do: 26.1.2017 11:00
Související dokumenty:
Veřejné osvětlení obce Huslenky - 2. etapa
Zveřejněno: 15.8.2016 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: dodávky
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1 977 512 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 186 ks svítidel veřejného osvětlení.

Zveřejněno od: 15.8.2016
Přihlášky do: 29.8.2016
Nabídky do: 29.8.2017 10:00
Související dokumenty:
MŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení
Zveřejněno: 9.5.2016 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 687 854,20 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Stavební práce v objektu se týkají prostoru umýváren, WC dětí a přilehlých skladů v obou patrech, venkovního WC v 1.NP a úklidové komory ve 2.NP.

Zveřejněno od: 9.5.2016
Přihlášky do: 18.5.2016
Nabídky do: 18.5.2016 11:00
Související dokumenty:
Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek
Zveřejněno: 22.4.2016 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené
Stav: vybráno
Orientační cena: 9 148 982,67 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem stavby obce Huslenky je rekonstrukce části stávajících komunikací pro pěší a dobudování nových, stavební úpravy napojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, vybudování nových parkovacích stání a točny autobusu. Součástí stavby jsou také přeložky sdělovacích kabelů a oplocení, veřejné osvětlení a vybudování dešťové kanalizace na začátku řešeného úseku.

Zveřejněno od: 22.4.2016
Přihlášky do: 20.6.2016
Nabídky do: 20.6.2016 10:00
Související dokumenty:
Cvičná tréninková plocha a tenisová stěna v obci Huslenky
Zveřejněno: 27.8.2015 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 299 969 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Jedná se o stavbu tréninkové plochy a cvičné tenisové stěny, sloužící obyvatelům obce Huslenky a TJ Sokol Huslenky. Stavba se nachází v blízkosti sportovního areálu. Sportovní plocha 10x10m, cvičná tenisová stěna 8x3m. Součástí stavby je i záchytné oplocení a drenážní systém.

Zveřejněno od: 27.8.2015
Přihlášky do: 9.9.2015
Nabídky do: 9.9.2015 11:00
Související dokumenty:
Stavební úpravy kuchyně v ZŠ Huslenky
Zveřejněno: 22.6.2015 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 1 328 921,25 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem stavby jsou stavební úpravy kuchyně v budově ZŠ Huslenky a dvou přilehlých skladů v 1.NP.

Zveřejněno od: 22.6.2015
Přihlášky do: 1.7.2015
Nabídky do: 1.7.2015 15:00
Související dokumenty:
Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ Huslenky - 2. etapa
Zveřejněno: 11.5.2015 | Stav: vybráno
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle hodnoty: malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav: vybráno
Orientační cena: 364 250 Kč bez DPH

Popis zakázky:
Předmětem stavby je oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch v areálu mateřské školy v obci Huslenky.

Zveřejněno od: 11.5.2015
Přihlášky do: 27.5.2015
Nabídky do: 27.5.2015 11:00
Související dokumenty:

V databázi VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je celkem 31 záznamů.