Přejít na úvodní stránku

Oblíbené: fotogalerie |  usnesení OZ |  usnesení OR |  úřední deska | veřejné zakázky |  Hřebík 17,8 °C   Černé 17,3 °C

DISKUSE OBCE HUSLENKY

Autor: Jurčíková Helena

Vloženo: 28.11.2006 21:36:05

"Otázka: Proč obec zvýšila vklad z 200 000,-Kč na 1.658 000,-Kč, kde vzala obec peníze na vklad a proč byl zapsán až 11.7.2006?

Podle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, §4a je nutné, pro toho, kdo chce provozovat vnitrostátní silniční dopravu, prokázat tzv. finanční způsobilost,tj. schopnost finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Podle tohoto zákona se finanční způsobilost prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu a to ve výši 330 000,-Kč na jedno vozidlo a 180 000,- pro každé další vozidlo.
V našem případě SOH provozují tyto vozidla dvě: auto na svoz popela „Kukabus“ a nákladní auto V3S. Aby SOH mohla tyto auta provozovat, potřebovali jsme nějak vyřešit, jak dostát výše uvedeným požadavkům silničního zákona (tj. prokázat finanční způsobilost ve výši 510 000,-Kč). Daňový poradce Ing. Turoň navrhl, abychom věc vyřešili tak, že navýšíme základní jmění SOH o nepeněžitý vklad tj. o hodnotu budov garáží SOH a pozemku, na kterém garáže stojí. Vše výše popsané bylo schváleno na 15.zasedání zastupitelstva ze dne 10.10.2005.
Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě j.č.NC 5005/2006 byl tímto soudem pro obec jmenován soudní znalec v oboru ekonomika a stavebnictví, Ing. Ilona Macháčová, která vypracovala znalecký posudek č. 2118-24/06 o ceně nemovitosti – garáže čp.699 včetně pozemku par.č.3344, zapsaných na LV č. 1450 v KÚ a obci Huslenky. Podle znaleckého posudku výsledná hodnota nepeněžitého vkladu činí 1 458 590,-Kč. O tuto částku bylo navýšeno dosavadní základní jmění s.r.o. (200 000,- + 1 458 590,-Kč = 1 658 590,-Kč) na částku 1. 658 000,-Kč.
Takže obec nenavýšila tento vklad penězmi v hotovosti, jak se zřejmě (podle toho co píše) občan domnívá. Na otázku, proč vše bylo v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno až 11.7.2006 mohu říci jen tolik, že je to asi vina "úředního molochu", kdy vyřizování těchto záležitostí prostě běžně v praxi trvá někdy až přespříliš dlouho. Z toho samého důvodu byl František Halaš zapsán teprve 5.12.2005, přestože byl zvolen do dozorčí rady v říjnu 2005. To jsou ale věci, které já nemohu ovlivnit."

Autor: Jurčíková Helena

Vloženo: 28.11.2006 21:30:27

Které záležitosti patří do samostatné působnosti (samosprávy) vymezuje § 35 obecního zákona. Jde o záležitosti, které jsou v zájmu občanů a obce, např. ochrana zdraví, kultura, informovanost, vzdělávání,doprava, zabezpečování veřej. pořádku atd.
No a dostali jsme se k SOH. V obci je spousta činností, které musí být někým zabezpečovány např. svoz odpadu, správa obecního vodovodu, údržba obecních komunikací, ale i nejrůznější práce, stavební, výkopové apod. SOH je vlastně obecní podnik, který zabezpečuje všechny tyto práce.
Vedle jiných podnikatelů má specifické postavení v tom, že hlavním smyslem SOH není obci vytvářet zisky, ale za co nejmenší náklady a samozřejmě co nejkvalitněji provádět pro obec služby, které tato potřebuje. Další výhodou obecního podniku je to, že může být obcí kontrolován, vše je jednodušší, než kdyby tyto činnosti prováděly soukromé firmy, neboť těm jde samozřejmě v prvé řadě o zisk, navíc by jich muselo být více a také by hrozily např. problémy s nedodrženými termíny, nekvalitní prací, následné možné soudní pře atd. SOH samozřejmě také může mít, jako každý podnikatel, zisk (v roce 2005 činil zisk +130 475,-Kč, není tedy pravda jak píšete, že tento rok byl ztrátový – vše lze doložit firemními dokumenty)), v tomto případě ale zase tyto peníze mohou být použity pro obecní účely. Je jasné, že soukromá firma se s obcí o svůj zisk dělit nebude.
Podobně fungují obecní podniky (s.r.o.) i v jiných obcích a městech, např. v Halenkově (Služby obce Halenkov s.r.o.), Vsetíně (Technické služby Vsetín s.r.o.), v Karolince apod.
Na základě výše uvedeného tedy odpovím na otázku. V prosinci 2003 obec Huslenky, prostřednictvím obecního zastupitelstva, založila obecní firmu SOH s.r.o. a to na základě těchto ustanovení obecního zákona: §84, odst.2), písm.f)zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o založení právnických osob,schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy a stanovy, §85 písm.e)zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických osob,§102, odst. 2),písm.c)radě obce je vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (tento poslední paragraf jsem zde připsala proto, že z něj vyplývá, že podle zákona obec opravdu může být jediným společníkem obchodní společnosti, kterou s.r.o. je).

Autor: Jurčíková Helena

Vloženo: 28.11.2006 21:25:43

"Zdravím a odpovídám na dotazy, týkající se obecní firmy Služby obce Huslenky s.r.o. (dále jen "SOH"). Dovolím si odpovídat postupně podle toho, jak se ve svém příspěvku občan na různé záležitosti ptá.

Otázka: Na základě jakého dokumentu nebo kterého paragrafu zákona o obcích je možné, aby obec Huslenky byla společníkem se 100% podílem firmy SOH?

Začnu poněkud obšírněji a to tím, co to vlastně je OBEC. Podle Ústavy ČR jde o územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. Více tuto otázku upravuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění.
O co vlastně jde. Asi největším právem, které každá obec má, je právo na samosprávu, tzn., že má právo si o určitých věcech rozhodovat sama, není v tomto směru podřízena státní moci. Takže o těchto věcech nerozhoduje stát, ale obec si o nich rozhoduje sama (přes své volené zástupce – zastupitele). Státu zákon dovoluje zasahovat do činností obce jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona (tzn., případy, kdy obec sama nedodržuje zákony) a jen způsobem stanoveným zákonem. Jinak se tomu říká tzv. samostatná působnost. Obec je tedy (v rámci samosprávy) plnohodnotným právním subjektem, který může např. uzavírat smlouvy s jinými právními subjekty, zakládat obchodní společnosti, nabývat majetek, hospodařit podle svého vlastního rozpočtu apod. Vedle samostatné působnosti vykonává obec dále tzv. přenesenou působnost. Zde ale už nejde o samosprávu, ale obec zde vystupuje jako úřad státní správy (např. matrika, stavební komise atd.). pokračování výše ..."

Autor: čáp

Místní část: řáholecVloženo: 28.11.2006 20:19:24

Hergot,vyserte se už na hádky kdo je kdo a kdo je jak připojen,vždyť je to úplně jedno.A myslím že pokud jsou nějaké nesrovnalosti v hospodaření obce nebo drobných provozoven tak tady v diskusi to rozhodně nikdo nevyřeší.
Já bych řekl že je třeba udělat tlustou čáru za minulostí a začít uvažovat do budoucna.

Autor: Huslenčan 2

Vloženo: 27.11.2006 21:18:34

Hned jak byl psán tento příspěvek,tak se níže zmíněný příspěvek zase rychle objevil zpět.Pan webmaster je skutečný kouzelník!! Po dnešních zkušenostech už panu webmasterovi nevěřím co vlastně dělá zákonně a co ne.
Je to podivné.Ale zároveň velmi smutné. Mějte se všichni moc hezky - Huslenčan 2 už na webu končí,nelíbí se mu webmaster a jeho podivné praktiky.
Demokracie vypadá úplně jinak.

Autor: Huslenčan 2 pro všechny v obci

Vloženo: 27.11.2006 21:08:26

Oznamuji tímto všem občanům Huslenek,že dnes ve 21.00 hod. byla odeslána panu webmasterovi do diskuse výtka kvůli jeho reakcím v diskusi, kde zveřejňuje kdo a jak je připojen a přes co a odkud posílá příspěvky.Kde také uvádí jak a přes co se má kdo připojovat.Zkrátka reakce na jeho nezákonné a nemístné poznámky. Hned po té,co byl tento vzkaz pro pana webmastera odeslán a shlédnut v diskusi-po několika minutách ho pan webmaster z této diskuse odstranil.Ptám se, chce obec Huslenky takového webmastera - DRBNU?

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

"Komentář vebmastera: od samotného počátku co tato diskuse funguje nebyl záměrně smazán jediný příspěvek a nikdy jsem nezasahoval ani do textů příspěvků tj. neopravuju po nikom jeho pravipisné chyby, hrubky ani "přebrepty", zkrátka jak to kdo napíše tak to tu je a zůstane."

Autor: Huslenčan 2

Vloženo: 27.11.2006 20:55:47

"vzkaz pro pana webmastera:
Víte o tom,že to co jste uvedl na webové stránce-v diskusi- je trestné a je to zneužívání Vaší funkce webmastera?Je to už po druhé,co zveřejňujete kdo je přes co připojen,ba dokonce odkud kdo píše-viz.příspěvek níže uvedený.
Důrazně Vás tímto na to upozorňuji a věřím,že se to už
nebude opakovat.Myslím,že obec Huslenky si Vás vybrala pro jiné hodnoty a úkoly, nemyslíte?Pevně věřím,že doba a metody lustrací-doby komunistické jsou už pryč nebo v Huslenkách díky panu webmasterovi to pokračuje dál?Je to smutné.Nedivím se,že mladí lidé v Huslenkách se bojí něco napsat na web,když už ví jak zneužíváte svého postavení.
Prosím,kde berete to právo účastníkům diskuse říkat co a jak si mají nainstalovat? Co Vám je potom kdo a jak pod jakým jménem či šifrou píše a jak kdo je připojen?
Já když píši do diskuse,tak chci přispět alespoň touto formou k tomu,aby se v obci Huslenky něco změnilo k lepšímu pro všechny normální lidi,ale od Vás mi to tak nepřipadá,právě naopak.Proč lidem berete ten stimul něco alespoň takovou formou pro obec dělat?Věřím,že nový pan starosta,by si také nepřál mít "DRBNU" na místě webmastera."

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

"Komentář vebmastera: vážený pane "Huslenčane 2" to že jsem níže uvedl přes "co" se připojujete k internetu je asi stejně tak trestné jako když se podepíšete pod příspěvek "???????" místo "Huslenčan 2". Pokud máte alespoň trochu pojem o tom jak to s připojením k internetu chodí, tak konstatování že je někdo připojen k internetu přes ADSL bez bližšího určení – např. třeba IP adresy, prakticky vůbec nic neznamená. V občanském zákoníku se se zřejmě podle Vašich předchozích příspěvků jaksi vyznáte a nebo máte dobrého rádce, jinak co se týká zveřejňování informací v médiích, k porušení zákona by došlo v případě zveřejnění Vašeho jména a rodného čísla což se nestalo. Podíváme-li se pro zajímavost třeba na „Knihu hostů“ městise Nový Hrozenkov, tak je uvedena u každého příspěvku identifikace připojení což může být některými pokročilejšími uživateli internetu teoreticky a do jisté míry zneužito a přesto se nejedná o porušení zákona, dalo by se s nadsázkou pouze říci že vložení příspěvku do takovéto "Knihy" je jen na „vlastní nebezpečí“. Nemám zájem nikoho lustrovat nebo jinak omezovat, pouze mě vadí lidé kteří se neumějí pod svůj příspěvek podepsat byť alespoň náznakem totožnosti. Pokud by nebyl Váš příspěvek podepsán otazníky, nenašel by jste pod ním ani slovo mého komentáře. Nemyslím si že zneužívám svého postavení webmastera když se snažím bojovat proti anonymům v této diskusi. Podívejte se webové stránky ostatních, nejenom okolních obcí a měst, hodně z nich podobné diskuse uzavřelo kvůli anonymním a nebo vulgárním příspěvkům s tím, že kdo má nějaký skutečný problém nebo věcnou připomínku či stížnost napíše rovnou mail starostovi dané obce či města. Věřte, že jsem před časem téměř naléhal na vedení OÚ aby tato diskuse nebyla zrušena. Sami vidíte že nový starosta pan Surala má zájem na Vaše příspěvky reagovat, což je v porovnání s ostatními fungujícími diskusemi na jiných stránkách, téměř vyjímečné, takže si to nepokažte anonymními příspěvky a vulgaritami."

Autor: ??????? pokračování

Vloženo: 27.11.2006 17:15:15

"společníkem-100% podílem této firmy-Služby obce Huslenky s.r.o. s vkladem 1.658.000,- Kč a z toho vyplývající povinnosti,že společník-tedy obec Huslenky-ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti Služby obce Huslenky s.r.o.-tedy i dluhy!!!!Prosím jak je možné,že obec je společníkem společnosti s ručeným omezením a prosím uveďte nám všem zde na webových stránkách obce,jak je možné,že obec rozdává peníze daňových poplatníků plnými hrstmi tam,kde to k ničemu nevede a kde je to evidentně neekonomické.Proč obec zvýšila vklad z 200 tis. Kč na 1.658 tis. Kč?Je to prosím vůbec správně dle zákona o obcích i dle obchodního zákona?Buďte tak laskaví a vysvětlete všem,jak tedy probíhá spolupráce s touto provozovnou od 11.7.2006 s obcí Huslenky,na základě čeho, jaké smlouvy a hlavně za jaké finanční náklady apod.Všichni jistě velmi dobře víte,že koupit si něco v této provozovně je pro Huslenčana hloupost-předražené ceny-takže pro občany to ceny nejsou,takže to jsou ceny pro koho,pro obec Huslenky?Pan František Halaš je tam zapsán teprve od 5.12.2005 a co je nejdůležitější!!!!! Obec Huslenky je tam zapsaná s tímto vkladem od 11.7.2006!!! Prosíme i pana Pokorného,aby se k této věci laskavě vyjádřil.Bylo to za jeho éry.Kde vzala obec peníze na vklad???Je o tom doklad?Kde je to vyúčtováno?Proč jako občané Huslenek máme za určitou práci,kterou tato provozovna provede,vlastně "platit" dvakrát?Jednou ve vkladu do společnosti a po druhé v nehorázných fakturačních cenách pro obec?Proč?Nechtělo by to náhodou nějakou finanční a krajskou kontrolu?Teď máte paní Mgr. Jurčíková,případně pane Ing. Pokorný,příležitost nám všem dokázat,jestli to s námi se všemi myslíte opravdu čestně a bez podrazů a podvodů a že nám to tady hezky vysvětlíte,jak to vlastně od července "chodí" na Huslenkách a co to znamená pro nás všechny v letošní zimě?Bude se míň uklízet sníh,protože to bude ještě dražší?Teď se ukáže,zda jsme Vás volili dobře nebo jsme se šeredně zmýlili.Dalším členem dozorčí rady v této provozovně byl také pan Karel Křupala,ale ten nyní není v zastupitelstvu.
Pak by nás občany Huslenek možná také zajímalo,kolik má obec uvolněných pracovníků-zastupitelů-jejich počet.Děkujeme paní Mgr.Jurčíkové předem za její příkladnou ochotu nám odpovědět.Pro ostatní obyvatele Huslenek jen připomínám,že pokud mne paměť neplete,tak tato provozovna Služby obce Huslenky skončila za rok 2005 mínusem a brala si úvěr.Takže my ostatní ho pomáháme splácet? A proč? Proč si obec na tyto práce nenajímá sezonní pracovníky a firmy?Tak to dělají dokonce i větší města,protože nejsou tak bohatá,aby si vydržovala neochotné pracovníky služeb.A někdy nejen neochotné,ale i op...Víte co by všechno se dalo pořídit za částku 1.658.000,- Kč? Hrůza užitečných věcí pro obec,ale mám dojem,že si to tehdejší zastupitelé obce hrozně rádi ulehčili,protože z toho zřejmě měli i oni užitek,protože jinak si to nedovedu zdravým selským rozumem vysvětlit.Děkujeme předem za 100% odpověď."

Reakce OÚ:

Vloženo: ???

"Komentář vebmastera: proč se pane "Huslenčane 2" skrýváte za otazníky? Bojíte se snad že Vás bude někdo za vaše názory, podněty či připomínky pronásledovat? Pořád to vypadá lépe když se podepíšete jako "Jožin z Bařin" než "???????" - takovýto příspěvek ač třeba věcný zůstává přece jenom spíše anonymem. Mimochodem, chtěl jsem se zeptat zdali Vám "jede" Vaše ADSL připojení k internetu stejně tak dobře jako to moje? "a"

Autor: ???????

Vloženo: 27.11.2006 15:19:16

Využívám tímto ochoty Mgr. Jurčíkové a pana Suraly a prosím, zda by všem občanům Huslenek mohla hlavně Mgr. Jurčíková,potažmo František Halaš-oba členové dozorčí rady společnosti s ručeným omezením Služeb obce Huslenky-mohli objasnit na základě jakého dokumentu nebo kterého paragrafu zákona o obcích je možné, aby obec Huslenky byla

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Jedná se patrně o nedokončenou myšlenku, ale podstata otázky směřuje určitým směrem. Jisté je jedno, že na prvním zasedání obec. zastupitelstva,/do 15.12.t.r./ bude volená nová dozorčí rada.

Autor: občanka

Vloženo: 23.11.2006 22:06:31

Dobry večer,mam dotaz na obec,jestli je obecni voda vhodna svym slozenim k priprave stravy pro mimina taky ted,kdyz se to tu predelava/byla v ni citit hlina/.Dostanu odpoved?Dekuji predem

Reakce OÚ: Oldřich Surala

Vloženo: ???

Komentář starosty: Hezký páteční den, dovoluji si reagovat na Váš dotaz - Předělávka vody se provádí v dolní části obce tvz. Darebňa, zcela záměrně používám předělávka, neboť v této době se pokládá nové vedení vodovodu /jak jistě i Vy sledujete/, ale pokud se neuskuteční tlaková zkouška, nelze připojovat jednotlivé přípojky /domy/. Z toho vyplývá, že nebyl doposud proveden žádný zásah do klality vody - nyní všichni odebíráme vodu z původního řádu. Ano pravda je, že můžou nastat problémy s kvalitnou vody jakmile se bude provádět jednotlivá připojení.
Rozbor vody se provádí každý měsíc a výsledek této kontroly je uložen u správe vodovodu Služby obce Huslenek - možno se informovat na tel. 571445197,nebo e-mail: sluzby.huslenky@tiscali.cz

V diskusi bylo nalezeno celkem 2072 záznamů.
Zobrazit stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
Stránky si právě čte 19 lidí. Celkem hitů: 8 388 607

©2000 - 2019 Obec Huslenky